Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot ovat kehittyviä taitoja ja tulemalla tietoisemmaksi siitä, mistä vuorovaikutustaidot rakentuvat pystymme vaikuttamaan omaan toimintaamme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutuskoulutusten tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa viestijäkuvaa ja tarjota työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Kokonaisuudet voivat olla luentoja tai lyhyempiä tai pidempiä koulutuksia. Kaikissa koulutuksissa tehdään harjoituksia, mutta pidemmissä koulutuksissa on mahdollista käyttää enemmän käytännön harjoituksia, joiden kautta on mahdollista löytää kunkin vahvuudet ja kehityskohteet, joiden kehittämiseksi annamme myös neuvoja.

Koulutuksen myötä osallistujilla on selkeämpi käsitys erilaisista
vuorovaikutustilanteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Heillä on
myös jäsentyneempi kuva itsestään viestijänä ja mukanaan uusia eväitä
oman toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää
osallistujien käsitystä toimivan viestinnän vaikutuksesta esimerkiksi omaan työhön ja työyhteisöön.

Koulutus voidaan mukauttaa myös kunkin kohderyhmän mukaisesti, jolloin voimme keskittyä syvemmin kunkin ryhmän erikoistarpeisiin esim. esimies-alaisviestinnän kehittämiseen. Voimme ottaa mukaan myös työnohjauksellisia elementtejä. Koulutus toimii samalla myös ko. ryhmän yhteishengen kohottajana ja vahvistajana.
Neuvottelutaidot

Neuvottelutaidot ovat merkittävässä osassa kun tarkastellaan työelämän
viestintätaitoja. Kehity Neuvottelijana -koulutuksen tarkoituksena on
tutustua erilaisiin neuvottelutilanteisiin sekä tarkastella neuvottelun
kulkua ja erilaisia neuvottelustrategioita ja -taktiikoita. Lisäksi
tavoitteena on antaa käytännön työkaluja neuvotteluun valmistautumiseen.

Pienien, eri osa-alueisiin liittyvien, harjoitusten kautta rakennamme valmiuksia loppupäivän suuremmille case-harjoituksille.

Käytännön neuvotteluharjoitusten kautta osallistujat pääsevät harjoittelemaan

tietotaitojaan ja harjoituksista saadun kouluttaja- sekä vertaispalautteen kautta kehittämään omia neuvotteluvalmiuksiaan. Harjoitukset herättelevät myös tarkastelemaan jatkossa omaa ja muiden toimintaa erilaisissa neuvottelutilanteissa.Harjoitukset pyritään linkittämään osallistujien työhön.