Draamakoulutukset

 

Draamakoulutukset ovat oivaltavaa ja uutta luovaa toimintaa. Koulutukset etenevät siten, että osallistujille näytetään kohtausten sarja teemaan liittyvistä tilanteista. Tämän jälkeen nähtyjä tilanteita, roolihenkilöitä ja kohtauksia lähdetään työstämään yhdessä erilaisilla toiminnallisilla työtavoilla.

Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä vaan toiminta toteutetaan kouluttajavetoisesti. Toki pyrimme luomaan koulutukseen mahdollisimman turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jotta kynnys osallistua olisi pieni. Tosin draaman teossa osallistumista on myös toiminnan seuraaminen.

 

TOIMINNALLISET DRAAMAMENETELMÄT PÄIVÄHOIDON TYÖKALUINA / TYÖYHTEISÖN DRAAMATYÖPAJA

  Koulutuksen toinen painopiste on draamapedagogiikassa ja sen hyödyntämisessä päivähoidossa. Tutustumme yhdessä draamamenetelmiin ja tarkastelemme niiden käyttämistä omassa työssä. Ajatuksena, että ryhmätoimintaa voi kehittää käyttämällä välillä erilaisia kevyitä draamaharjoituksia.

Tarjoamme toiminnan kautta työkaluja draamaharjoitusten käyttämiseen ja pyrimme antamaan rohkeutta ja taitoja käyttää erilaisia työtapoja ryhmissä. Teemme yhdessä suurimman osan harjoituksista ja puramme toimintamme myös pedagogisesti osiin. Tällöin oppi draaman käyttötavoista ja soveltamismahdollisuuksista syvenee.

 Toteutamme koulutuksessa myös pidemmän draamaprosessin aiheesta työyhteisö. Tällöin osallistujat oppivat itse prosessin rakenteesta, mutta myös itse teemasta. Koulutus sopii hyvin esim. päiväkoti-kohtaiseksi koulutukseksi, jolloin työskentely tarjoaa mahdollisuuden kehittää työyhteisöä ja ilmapiiriä.

 

 

KUINKA KUMPPANUUS RAKENNETAAN?

   - Kasvatuskumppanuus päivähoidossa

 

Kasvatuskumppanuus on hyvä asia ja on jo olemassa monta konkreettista tapaa viedä sitä eteenpäin. Mutta entä silloin kun keskitytäänkin kasvatuksen eli lapsen sijasta kumppanuuteen. Kuinka sitä rakennetaan? Kuinka vanhemmat kohdataan? Mitä heille kerrotaan ja miten? Kuinka luottamus syntyy? Päiväkodin aloittaminen on muutos koko perheelle. Mikä merkitys perheen perehdyttämisellä on kumppanuuden rakentamisessa?

Entä mitä vanhemmat voivat tehdä kumppanuuden eteen? Mitä heiltä voi odottaa ja toivoa? Miten toimia hankalissa tilanteissa vanhempien kanssa? Kuinka ongelmista keskustellaan?

Ja mitä kumppanuus tarkoittaa työyhteisön sisällä? Mikä merkitys on palautteella, niin hyvällä kuin korjaavallakin palautteella? Ja kuinka sitä annetaan?

 

KIRJAVINKKAREIDEN TOIMINNALLINEN TYÖPAJA

 

Suoraan kirjavinkkareiden tarpeista rakennettu kaksi päiväinen koulutus, jossa pyritään vahvistamaan jokaisen osallistujan viestijäkuvaa sekä tarjoamaan uusia ideoita ja toiminnallisia työkaluja siihen, miten vinkkaustilannetta voisi kehittää osallistavammaksi.

Ensimmäisenä päivänä käsittelemme vuorovaikutuksellista vinkkaustilannetta viestijäkuvan, esiintymisjännityksen sekä esiintymiseen valmistautumisen kautta. Lisäksi tarkastelemme erilaisia toiminnallisia työtapoja ja pohdimme kuinka draama voisi soveltaa kirjavinkkaukseen.

Toisena päivänä osallistujat rakentavat pienissä ryhmissä vinkkaustilanteet, joissa on tarkoitus käyttää hyödyksi läpikäytyjä työkaluja. Vinkkaustilanteet toteutetaan ja niistä annetaan palautetta.

 

TUTOR -PALVELUKSESSANNE?

- Ryhmänohjaamisen koulutus yliopiston ja                                                                                         ammattikorkeakoulujen tutoreille

 

Draamakoulutuksen tavoitteena on herättää uusia ajatuksia ja oivalluksia ryhmän ohjaamisesta sekä tarjota vinkkejä tutorin työhön. Koulutuksessa käsitellään ryhmän erilaisuutta ja sen tutorille asettamia vaatimuksia, ongelmatilanteiden hoitamista sekä tutoreiden välistä kumppanuutta. Työskentelyn kautta tutoreilla on mahdollisuus harjoitella uusien opiskelijoiden kohtaamista ja ryhmänohjaamista.

 

Sisältö

  • Kuinka erilaisista ihmisistä ja tarpeista oma tutorryhmä voi rakentua? Miten yksilölliset tarpeet voi huomioida? Miten tukea niin opiskelua kuin vapaa-aikaa?
  • Mikä on tutorin rooli? Missä menee tutorin rajat. Mitä uusien opiskelijoiden eteen tulee tehdä ja mitä ei tarvitse?
  • Mitä asioita niin ryhmän kuin yksilönkin ohjaamisessa tulisi huomioida?
  • Minkälaisia hankalia tilanteita voi tulla vastaan? Miten niissä toimitaan? Kuinka ongelmat kohdataan? Kuinka niistä keskustellaan?
  • Kuinka paljon omia ajatuksia ja asenteita voi uusille opiskelijoille kertoa?
  • Mitä hyötyä on tutoreiden välisestä yhteistyöstä?

Laino on toiminut Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnanosa-aikaisena tutorprojektisihteerinä vuosina 2001 - 2003. Tällöin hän uudisti koko yliopiston tutorkoulutuksen. Yhtenä uudistamisen osana Laino käytti draamamenetelmiä.

 Lisäksi draamakoulutuksia on toteutettu Tampereen yliopiston tutorkoulutuksessa vuodesta 2003 lähtien sekä Kuopion yliopistossa.

 

TARINANKERRONTAA DRAAMAN KEINOIN

 

Luovan ilmaisun työpaja, jossa syvennytään tarinoihin draaman
työtapojen avulla. Koulutuksessa pääsee käyttämään mielikuvitusta ja
heittäytymään uusiin maailmoihin ja kehittämään omaa ilmaisua.


Draaman elementeistä tutuiksi tulevat mm. roolin rakentaminen,
improvisaatio ja forumteatteri sekä dramaturginen ajattelu.

Työpajasta saat ideoita siihen, minkälaisilla keinoilla ja
apuvälineillä voi johdatella ja houkutella tarinoiden syntymistä
ja kuinka tarinoita tai draamaharjoituksia voi käyttää esimerkiksi
omassa työssä tai harrastuksissa.